Om brukshundkomiteen (BK)

Hvem er vi?

Leder:
Inger Handegård, Gardavegen 17 A, 6868 Gaupne Tlf: 57 68 12 62 Mobil: 918 35 324
E-post:

Medlem:
Ellen Getz Wold, Haldenveien 185, 1923 Sørum Tlf: 63 82 63 88 Mobil: 90 19 13 59
E-post:

Medlem:
Wenche Randi Krogstad, Nordlia 9, 7580 Selbu Tlf: 73 81 75 47 Mobil: 936 63 656
E-post:

Møtereferater:

2016-mote-1-sept

Årsmeldinger:

2016-aarsmelding-BK

2015-aarsmelding-bk

2014-aarsmelding-bk

Historikk

Spanielklubbens gamle brukshundkomitè ble høsten 2005 delt i to: Jakthundkomitè og Brukshundkomitè. Brukshundkomitèen har hovedansvar for alt som ikke er direkte knyttet til tradisjonell småviltjakt med spaniels, dvs. blodspor, ettersøk, lydighet, rallylydighet, agility, brukshundprøver, freestyle, mentaltester osv. Hovedstyret (HS) har pekt ut avd. Sogn og Fjordane for å være ansvarlig for brukshundkomiteen. Avdelingen har i tillegg knyttet til seg to medlemer utenfor avdelingen. Alt arbeid i brukshundkomitèen er ubetalt, frivillig arbeid.

Mandat for Norsk Spaniel Klubs brukshundkomite (BK)

Datert 10.05.2001. Endret 2005

Målet med BKs arbeid er: informasjon – koordinering – høringer – utdanning – iverksetting

Målet er basert på Norsk Spaniel Klubs gjeldende lover som sier følgende om klubbens brukshundarbeid:

§ 2 Formål (utdrag)
Klubbens formål er å fremme interesse for – og oppdrett av de anerkjente spanielraser, arbeide for riktig behandling av hunder, samt spredning av opplysning om hundeeiers plikter og ansvar.

§ 3 (utdrag)
Formålet søkes fremmet ved:
a: Utbredelse av kunnskaper om spanielrasene og deres jakt- og andre bruksegenskaper.
b: Avholdelse av utstillinger og prøver
c: Oppsetting av premier ved utstillinger og prøver

BKs oppbygging
– BK oppnevnes av hovedstyret, primært for en 3 års periode.
– BK konstituerer seg selv.

BKs arbeidsramme
– BK skal holde seg godt orientert om situasjonen for spanielenes bruksområder innen spor/ettersøk og øvrige brukshundgrener.
– BK skal ha overordnet ansvar for NSK’s egne bruksprøver innen: regelverk – instruktører – kurs – prøver – dommere

Brukshundkomiteens arbeidsform

– BK skal spre informasjon om spanielenes rasetypiske bruksegenskaper, først og fremst gjennom Våre Spaniels.
– BK skal i nært samarbeid med HS ved behov utrede og iverksette tiltak for økt brukshundaktivitet.
– BK skal ha hovedansvar for utdanning av instruktører og dommere.
– BK skal samarbeide med NSKs avdelinger og med andre aktuelle rase/hundeklubber.
– BK skal på vegne av HS behandle relevante brukshundsaker/forespørsler oversendt fra NKK, NSKs avdelinger eller raseklubber/hundeklubber.

Rapportering

– BK skal ha spalteplass til disposisjon i Våre Spaniels til korte referater og meldinger.
– Møtereferater sendes HS.
– BK skal ha tilsendt referat fra hovedstyremøtene.
– BK utarbeider årsrapport som sendes HS senest 1. februar.

BK utarbeider hvert år forslag til aktivitetsplan med tilhørende budsjett.
Planen skal oversendes HS i så god tid at den delvis eller i sin helhet kan innarbeides i handlingsplan/budsjettet som HS legger fram på RS