Nyheter

Årets representantskapsmøte er gjennomført

img

Norsk Spaniel Klub har denne helgen gjennomført sitt representantskapsmøte. Representantskapet er klubbens høyeste organ og dannes av avdelingens valgte representanter samt ordførerskapet og hovedstyrets leder og nestleder.

Årets møtehelg åpnet med ledermøte fredag kveld. Hovedsak på dette møtet var presentasjon av klubbens nye web-løsning som vil være på plass i løpet av sommeren.

Lørdagen startet med et åpnet møte hvor tema var spanielrasene og de utfordringene vi står overfor som raseklubb. En spesiell takk til Rigmor Anholt, Marianne Ullebø og Heidi Fosberg som innledet til en god og åpen samtale.

Som mange kjenner til er vi som klubb opptatt av å få flere til å bruke spanielrasene på jakt. Et av tiltakene for å få til dette har vært en revisjon av jaktanleggsprøven. Har omleggingen bidratt til dette. Snorre Aslaksen har gjennomgått resultatene fra prøvene og han framla sine tall for forsamlingen lørdag formiddag. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner nå, men tallmaterialet vil bli sendt ut til avdelingene sammen med noen spørsmål det kan være nyttig å få svar på. I etterkant av «høringen i avdelingene» vil det bli en prosess i NSKs jaktkomite og hovedstyret.

Lørdag ettermiddag og søndag var det gode forhandlinger i representantskapet som munnet ut i valg søndag ettermiddag.

Hovedstyrets sammensetning:

Leder: Kari Knudsen
Nestleder: Eva Hemmingsen

Styremedlemmer:
Vidar Sagmyr
Anne Karin Monsen
Arild Stenbråten

Varamedlemmer:
Vibeke Kvisler
Svein Clausen

Representantskapet er også fora for utdeling av æresbevisninger.

Snorre Aslaksen ble etter lang og tro tjeneste i Norsk Spaniel Klub både i avdeling Telemark og hovedklubben utnevnt til æresmedlem. Vi kan si mange lovord om Snorre og hans engasjement i klubben. I denne sammenheng nøyer vi oss med å sette fokus på hans betydelige innsats knyttet til spanieljakt.

Den gyldne spaniel ble tildelt Vibeke Kvisler og Kari Knudsen for deres betydelige innsats i klubben gjennom mange år.

Hedersbevisningen Årets arrangør ble tildelt avdeling Troms/Finnmark.

Kathrine Moen Bratteng fikk Trivselprisen for sitt arbeid med medlemsbladet Våre spaniels.

Dette var en kjapp rapport fra helgens representantskapsmøte. Protokollen vil bli lagt ut på

spaniels.org , så snart den foreligger.

På vegne av Norsk Spaniel Klub

Hovedstyret
Kari Knudsen
leder