Nyheter

Avdelingstilhørighet for medlemmer som bor i fylker uten NSK-avdeling

img

På Norsk Spaniel Klubs Representantskapsmøte (RS) i april 2016 fremmet Hovedstyret forslag om endring av geografiske grenser for NSK-avdelinger. Saken ble også behandlet på RS 2015. Videre har saken gjentatte ganger vært drøftet i hovedstyrer og den har vært lagt ut på høring via klubbens hjemmeside. Etter

enstemmig vedtak på RS ble klubbens lover endret slik at medlemmer i vakante fylker får stemmerett i nærmeste avdeling.

Vedtaket formaliseres i NSKs Lover §4-4, punkt g siste avsnitt:

”Alle medlemmer av NSK må ha mulighet for å ivareta sine demokratiske rettigheter. I fylker hvor det ikke er NSK-avdeling kan medlemmene overføres til nærmeste NSK-avdeling og vil få fulle demokratiske rettigheter. Overføring av et fylkes medlemmer til en nærmeste avdeling vedtas av RS for ett år av gangen. Nærmeste avdeling skal høres. Andre medlemmer, så som utenlandske boende, som ut fra sin adresse ikke tilhører noen bestemt avdeling, kan utøve sine medlemsrettigheter gjennom Hovedstyret, dog uten egne årsmøter, og slik at de er representert i Representantskapet gjennom at Hovedstyrets leder og nestleder har fulle rettigheter i Representantskapet.”

RS gir sin tilslutning til at ordningen trer i kraft fra 1.1.2017 for Hedmark og Oppland.


Foto: Vibeke Brath

I praksis betyr dette at medlemmer bosatt i Oppland vil tilhøre Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus, mens medlemmer bosatt i Hedmark får avdelingstilknytning til

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag eller Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus. Her finner dere en oversikt over postnumre i Hedmark som knyttes til hver av disse avdelingene:

Postnumre som tilfaller avd Trøndelag

Postnumre som tilfaller Oslo


Foto: Inger Handegård